Medytacje
DARY I POSŁUSZEŃSTWO
Lectio
Po otrzymaniu tego błogosławiony Franciszek składał dzięki Bogu, a uklęknąwszy przyrzekł pokornie i pobożnie posłuszeństwo i szacunek papieżowi. Inni bracia, stosownie do polecenia papieża, przyrzekli również posłuszeństwo i szacunek błogosławionemu Franciszkowi. Otrzymawszy błogosławieństwo Ojca Świętego nawiedzili groby Apostołów. Później kardynał kazał udzielić tonsury błogosławionemu Franciszkowi i innym braciom, ponieważ chciał, by wszyscy byli duchownymi.
                                                                                                                             3 Tow. 52
Meditatio
Na zakończenie naszych rozważań o Duchu Świętym, pragniemy poruszyć jeszcze jeden bardzo życiowy temat, a mianowicie: dary i posłuszeństwo.
Każdy z nas jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Taka też jest i jego duchowa droga. Nie ma identycznych ludzi tak pod względem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Jeżeli tak jest, to logiczną konsekwencją jest, że każdy człowiek otrzymuje osobiste i niepowtarzalne dary – charyzmaty.
Bóg nie zwykł traktować ludzi szablonowo. O każdego troszczy się osobiście i w sposób indywidualny. Każdy też człowiek ma ułożony przez Boga plan – powołanie, które winien wypełnić. By tak się stało, każdy otrzymuje specjalne, osobiste łaski, co można nazwać też charyzmatem.
Prawdy te dotyczą wszystkich ludzi,  obojętnie, w jakim stanie żyjących. Jednocześnie każdy człowiek żyje w jakiejś określonej społeczności. Każda zaś społeczność kieruje się swoimi określonymi prawami. Społeczność musi mieć prawa, bo bez nich szybko zapanuje  samowola i anarchia.
Także wspólnota franciszkańska posiada swoje prawa: Regułę i Konstytucje. Wspólnoty nasze posiadają także swoich ministrów, których jedną z powinności jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa zakonnego. Każdy z zakonników składa ślub posłuszeństwa, w którym oddaje swą wolną wolę Bogu poprzez mediację przełożonych i wspólnoty.
Wszystkie osobiste dary, jakie posiada każdy z braci, muszą być zgodne z charyzmatem Zakonu. Bóg jest Dawcą charyzmatu zarówno Zakonu, jak i osobistego, dlatego więc one nie mogą się wykluczać, ale muszą być ze sobą zgodne. Gdyby tu powstała sprzeczność, byłby to znak, że dany współbrat albo nie posiada powołania, albo je stracił, albo pomylił charyzmat.
Bardzo piękny przykład pragnienia bycia we wszystkim posłusznym i posiadania zawsze przełożonego dał nam św. Franciszek. Wiedział doskonale, że obecność przełożonego jest widzialną gwarancją obecności Zakonu i jedności z nim.
Może się jednak zdarzyć trudność polegająca na pogodzeniu osobistego charyzmatu z wolą przełożonych. Jest to zagadnienie teoretycznie bardzo proste do rozwiązania, lecz w praktyce przysparza bardzo wiele trudności.
Zadaniem przełożonych  jest nie tylko strzeżenie zachowywania prawa. Muszą oni, tak jak i każdy brat, z wielką pieczołowitością odczytać osobistą drogę i charyzmat darowany przez Boga. Osobistych charyzmatów nigdy nie należy lekceważyć czy wręcz prześladować. Nie można niszczyć w drugim człowieku tego Bożego odwiecznego zamysłu.
Tak samo ze strony przełożonych, jak i poszczególnych braci musi być bardzo głęboka postawa kontemplacyjna. To ona właśnie pozwoli te dary dostrzec, rozeznać, uszanować, rozwijać. Ta postawa zakłada także solidne duchowe rozeznanie i to z obu zainteresowanych stron. Żadna z nich nie ma prawa z jakichś błahych powodów drugiemu coś zabraniać.
Napięcie pomiędzy osobistym charyzmatem a przełożonym nie musi być koniecznie czymś negatywnym. Wymaga ono jedynie dojrzałego podejścia obu stron. Życie uczy, że czynienie czegoś na siłę zabija Ducha i nie przynosi pożytku żadnej ze stron. Napięcie takie może jednak poprowadzić do głębokiego wysiłku, by odczytać, co Boże, a to z pewnością przyniesie korzyść obu stronom.
Oratio
Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że każdego z nas obdarzasz w sposób osobisty i niepowtarzalny. Dziękujemy Ci za osobisty charyzmat, jaki dałeś każdemu z nas. Prosimy Cię, oświeć naszych przełożonych, aby pomagali nam ten charyzmat odczytać i wcielić w życie.
Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Kuria Generalna
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku