Medytacje
CHRYSTUS OBJAWIA ŚW. FRANCISZKOWI OJCA NIEBIESKIEGO
 
Lectio
 
Swego czasu, niedługo po nawróceniu, gdy sam szedł drogą, niezbyt daleko od kościółka Matki Bożej z Porcjunkuli, głośno płakał i wzdy­chał. Spotkał go pewien uduchowiony człowiek, a w obawie, by nie dolegał mu jakiś ból, zapytał: „Co ci jest bracie?” – On zaś odpowie­dział: „Tak właśnie powinienem iść przez cały świat bez żadnego zawstydzenia, opłakując Mękę mojego Pana”. Wówczas i on zaczął wraz z nim płakać i obficie wylewać łzy.
Znamy tego człowieka i dowiedzieliśmy się tego od niego. On to oka­zywał dużo miłosierdzia i pociechy błogosławionemu Franciszkowi i nam, jego towarzyszom.
                                                                                                             ZD   XCLII
Meditatio
Jedną z najważniejszych prawd, jakie nam przyniósł Jezus jest objawienie Ojca. Jezus w swoim nauczaniu na nowo objawił nam Ojca. Bóg w Nowym Testamencie nie jest już daleki, niewypowiedziany i nieosiągalny. W Jezusie możemy odkryć prawdziwe oblicze Ojca niebieskiego. To oblicze jest pełne miłosierdzia, dobroci, troski i czułości. Kto prawdziwie spotkał Jezusa, ten poznał także i Ojca niebieskiego. Właśnie taka droga wiary dokonała się w życiu św. Franciszka.
Najpierw nasz Święty spotkał Jezusa w czasie swego snu w Spoleto, kiedy usłyszał pytanie: komu lepiej służyć, Panu czy słudze? To pytanie ,,zawróciło” św. Franciszka z drogi i kazało mu szukać sposobu, w jaki mógłby służyć Panu.
Kolejne spotkanie z Jezusem dokonało się przez pocałunek trędowatego. W bliźnim, który był wyłączony poza margines Biedaczyna doświadczył słodkiej obecności Jezusa. Dopiero po tych spotkaniach, gdy życie św. Franciszka było już zjednoczone z Jezusem, Biedaczyna stanął wobec swego ziemskiego ojca i oddał mu wszystko to, co posiadał. Ten gest rozebrania się przed pałacem biskupa Asyżu miał o tyle sens, o ile był on skierowany do Ojca niebieskiego. Słowa Biedaczyny: teraz już mogę mówić do Boga w Niebie Ojcze mój, są najlepszym świadectwem tego, że już dojrzał on do zupełnego powierzenia się Ojcu.
Spotkania z Jezusem doprowadziły go do odkrycia prawdziwego oblicza Ojca niebieskiego i do powierzenia się Jemu. Można powiedzieć, że Chrystus doprowadził św. Franciszka do swego Ojca i objawił mu Jego oblicze. Biedaczyna później wraz z upływem czasu był coraz bardziej zatopiony w kontemplacji Ojca. Mówi nam o tym fragment Zwierciadła doskonałości, który przedstawia nam Biedaczynę chodzącego i płaczącego nad męką Pana.
W naszym życiu duchowym ten proces, który przeżył św. Franciszek, powinien się powtarzać. Najpierw spotkaliśmy Jezusa, który nas niejako wziął za rękę i poprowadził do poznania Ojca. Jezus przybliżył nam Ojca, ukazał Jego prawdziwe oblicze; skrócił nieskończony dystans dzielący nas od Boga.
Czas Adwentu, który przeżywamy, powoli zbliża się już do końca. Przeżycie powtórnego przyjścia ma na celu nie tylko przypomnienie nam prawdy o przyjściu Mesjasza, ale i zwrócić uwagę na Tego, od którego On przychodzi. Narodziny Jezusa przypominają nam, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Odkryć na nowo Boga. Dać Mu miejsce w naszym życiu. To prawdziwy cel naszego adwentu. Adwent to czas radosnego oczekiwania, właśnie dlatego, że oblicze Ojca niebieskiego  nie jest już smutne czy zagniewane, ale pełne miłości do nas.
Odkryć je  po to, aby móc je później kontemplować z nową miłością i entuzjazmem – to cel, do którego z każdym dniem się przybliżamy. Św. Franciszek i tutaj swoim życiem i doświadczeniem daje nam przykład, iż kto prawdziwie spotkał Syna, ten poznał i Ojca niebieskiego.
Oratio
 
Jezu, prosimy Cię, ukaż nam Ojca! Pragniemy, tak jak św. Franciszek, być prowadzonymi przez Ciebie do poznania Ojca niebieskiego. Spraw, abyśmy w tym pragnieniu odkrywania oblicza Ojca nigdy nie ustali. Niech dobroć Ojca niebieskiego będzie nam mocą w przeciwnościach i trudnościach. Niech nigdy nie zwątpimy w to, że Ojciec nas kocha i że się  o nas troszczy.
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie