Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że Administrator w zakresie prowadzenia Serwisu, w tym udostępniania za jego pośrednictwem funkcjonalności, przetwarza między innymi dane osobowe Użytkowników.

Wobec czego Administrator przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) Prowincja Wniebowzięcia NMP w Polsce, ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, NIP 634 23 06 455, REGON 003466704.

Dane kontaktowe Administratora

1. Adres: ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice.

2. Strona internetowa: www.panewniki.pl

3. E-mail: kontakt@panewniki.pl

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy:

1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności w celu:
a) nawiązania kontaktu po uprzednim skorzystaniu z formularza kontaktowego.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak: imię i nazwisko.

2. Dane kontaktowe, takie jak: adres email.

3. Dane dotyczące parametrów połączenia, takie jak: adres IP.

Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

Źródło pochodzenia danych

Administrator będzie zbierać dane osobowe od Użytkowników lub podmiotów, których aplikacje zostały wykorzystane w Serwisie.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

1. Współpracujący z Administratorem web developerzy, graficy, informatycy lub inne osoby obsługujące Serwis.

2. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Podmioty świadczące usługi:
a) informatyczne oraz nowych technologii,
b) audytorskie i kontrolne.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego,
w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do czasu cofnięcia tej zgody.

2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).

W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Administrator, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

Przysługujące prawa

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia.

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Administratorem.