Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną www.panewniki.pl (dalej: „Serwis”), w tym z udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, prowadzonego przez Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) Prowincja Wniebowzięcia NMP, ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, NIP 634 23 06 455, REGON 003466704 (dalej: „Administrator”) przez osobę korzystającą z Serwisu (dalej: „Użytkownik”).

W ramach Serwisu Administrator prezentuje informacje o działalności Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) Prowincja Wniebowzięcia NMP (dalej: „Prowincja”).

§ 2. Warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po wpisaniu adresu elektronicznego www.panewniki.pl. W każdej chwili Użytkownik może zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez opuszczenie strony internetowej www.panewniki.pl.

2. Korzystanie z Serwisu, w tym udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, odbywa się w oparciu o Regulamin, jest nieodpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z jego korzystania lub do momentu zakończenia prowadzenia Serwisu lub udostępniania za jego pośrednictwem poszczególnych funkcjonalności przez Administratora, co może nastąpić w dowolnym momencie.

3. Korzystanie z Serwisu, w tym udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, możliwe jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z tym, że Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności udostępnianych za jego pośrednictwem, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje, naprawa systemu teleinformatycznego).

4. Administrator może odmówić Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu,
b) Użytkownik umieszcza treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
c) Użytkownik wykorzystuje funkcjonalności Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem,
d) Administrator otrzymuje powtarzające się komunikaty o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiające dalsze korzystanie przez niego z funkcjonalności Serwisu.

5. Do korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, niezbędne jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów (HTML) powiązanych w sieci Internet.

6. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi pozwalające na współpracę z systemem teleinformatycznym Administratora:
a) najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari,
b) ekran o rozdzielczości minimum 1024×768,
c) włączona obsługa plików cookies i skryptów.

7. Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzednim.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 3. Ochrona praw własności intelektualnej

Administrator informuje, że Serwis zawiera dobra chronione prawem autorskim oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a ich używanie (za wyjątkiem dozwolonego użytku), kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji bez pisemnej zgody osoby uprawnionej jest zabronione.

§ 4. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu

1. Administrator podejmuje stałe działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, poprzez odpowiednie zabezpieczenia własnego systemu teleinformatycznego.

2. Niezależnie od podejmowanych działań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator niniejszym informuje Użytkowników o szczególnych, potencjalnie mogących wystąpić zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności:
a) malware – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery,
b) spyware – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu,
c) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
d) phishing – wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,
e) hacking – włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit,
f) kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Podstawową ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem Serwisu, w tym udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, zapewnia:
a) stała aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
b) instalacja programu antywirusowego i antymalware,
c) włączona zapora sieciowa (tzw. firewall),
d) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
e) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
f) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
g) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
h) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,
i) wyłączenie makr w plikach Microsoft Office nieznanego pochodzenia.

§ 5. Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych lub innych danych Użytkownika oraz informacje dotyczące wykorzystywania przez Administratora plików cookies znajdują się w odrębnej Polityce prywatności.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.panewniki.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację tych zmian. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

5. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. Postanowienie powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

6. Wszelkie spory powstałe w związku z Regulaminem będzie rozpoznawał i rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla Administratora.

7. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do wykładni postanowień Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.