Spotkanie Proboszczów w Katowicach-Starych Panewnikach

Spotkanie Proboszczów w Katowicach-Starych Panewnikach 150 150 Śląscy Franciszkanie

W czwartek, 29 lutego 2024 r. w  klasztorze w Starych Panewnikach odbyło się IV spotkanie proboszczów naszej Prowincji Zakonnej (w kadencji 2022 – 2025) posługujących w polskim duszpasterstwie. W spotkaniu wzięli udział również  byli Ministrowie Prowincjalni br. Ezdrasz Biesok OFM i br. Antonin Brząkalik OFM oraz obecny Minister br. Witosław Sztyk OFM.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii w kaplicy św. Franciszka, której przewodniczył br. Witosław. Słowo Boże wygłosił definitor br. Antonin Brząkalik OFM. Odnosząc się do przypowieści o bogaczu i biednym Łazarzu kaznodzieja zwrócił uwagę na to, iż bogacz – w przeciwieństwie do biedaka – nie ma imienia. Podał przykłady z Biblii na to, jak wielkie znaczenie dla człowieka ma imię. Wspominając wybór swojego imienia zakonnego zachęcił do modlitwy  przez wstawiennictwo Świętych, których imiona nosimy od chrztu św., bierzmowania czy jako imiona zakonne oraz do naśladowania naszych Patronów.

Druga część spotkania odbyła się w sali kominkowej. Po odczytaniu protokołu z ostatniego spotkania przez br. Ignacego Winiarskiego, proboszcza z Górek Wielkich prowincjalny animator duszpasterstwa parafialnego br. Emil Pacławski OFM, proboszcz z Tychów, podsumował w formie prezentacji działalność duszpasterstwa parafialnego. Podkreślił, że od 1998 r. systematycznie odbywały się spotkania formacyjne, a od 2011 r. także rekolekcje dla proboszczów. Zauważył, iż obecne spotkanie jest 50., a więc jubileuszowym.

Zarówno byli, jak i obecny Ministrowie Prowincjalni wyrazili podziękowanie i uznanie br. Emilowi i wszystkim proboszczom nie tylko za poświęcenie się duszpasterstwu parafialnemu, ale także za regularne spotkania (dwa razy w roku), organizowanie rekolekcji proboszczowskich, za wzajemną troskę braterską.

Następnie br. Ezdrasz Biesok OFM, wikariusz sądowy Sądu Biskupiego diecezji bielsko – żywieckiej przedstawił wykład na temat: „Współczesne problemy małżeństwa i rodziny. Spojrzenie sędziego kościelnego”. Mówił o przyczynach niechęci wielu ludzi do zawierania związków małżeńskich. Stwierdził, iż jedną z najczęstszych jest niedojrzałość psychiczna. Powodem szybkich rozejść jest natomiast lekkomyślność, płytkie motywacje, brak umiejętności zmagania się z trudnościami, hołdowanie własnym zachciankom, niezgodność charakterów, zbytnia opiekuńczość w okresie dzieciństwa, uzależnienia (np. behawioralne – od rzeczy, które nie są złe, od czynności – zakupy, kosmetyczka, siłownia, sport, solarium itp.). Inną przyczyną jest lekceważenie obowiązków małżeńskich: wierności, pożycia, nierozerwalności, budowania wspólnoty duchowej, a także odkładanie w czasie przyjęcia potomstwa, brak ofiarności, nastawianie się tylko na przyjemność, konflikty relacyjne. Prelegent stwierdził, iż decyzja o małżeństwie często oparta jest tylko na uczuciu, a nie na uzgodnieniu. Tymczasem przyczyną sprawczą małżeństwa jest zgoda. Br. Ezdrasz uwrażliwił wszystkich proboszczów, by tłumaczyli ludziom przy różnych okazjach, np. nauk przedmałżeńskich, na czym polega ślub kościelny, czym jest sakrament, gdyż wielu nie zawiera sakramentu małżeństwa, bo nie rozumie sakramentalności.

Był też czas na zadawanie pytań prelegentowi. Po przerwie na kawę Ministrowie Prowincjalni podzielili się refleksją na temat duszpasterstwa parafialnego prowadzonego przez naszych współbraci z Prowincji poza granicami naszej Ojczyzny.

Po wspólnym obiedzie w refektarzu klasztornym odbyło się spotkanie braci proboszczów posługujących na terenie archidiecezji katowickiej i diecezji bielsko – żywieckiej z Ministrem Prowincjalnym br. Witosławem w sprawie umów dotyczących świadczeń finansowych pomiędzy diecezjami a Prowincją.

Dziękujemy wszystkim za przybycie do Starych Panewnik i za braterskie spotkanie.

br. Serafin Sputek OFM

e